TÁBOROVÝ ŘÁD

Pojmy

Pro účely tohoto řádu se rozumí:

 • táborník = dítě, tedy dětský účastník turnusu
 • vedoucí = dospělý pracovník tábora
 • hlavní vedoucí = hlavní vedoucí turnusu
 • zákonný zástupce = objednatel

ČÁST PRVNÍ – POHYB TÁBORNÍKŮ

Čl. 1 – Pohyb táborníků v tábořišti

 1. Táborník se smí pohybovat společných prostorách tábořiště.
 2. Návštěva cizí chatky je povolena pouze s vědomím vedoucího a souhlasem všech ubytovaných v této chatce.
 3. Táborníkům se zakazuje vstup do skladů potravin. Táborníkům je volně přístupná pouze jídelna.

Čl. 2 – Pohyb táborníků mimo tábořiště

 1. Táborníkům je zakázáno opouštět tábořiště bez souhlasu vedoucího.
 2. Po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se táborník musí pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno.
 3. Při pohybu v tábořišti a koupání táborník nesmí vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího.

   

ČÁST DRUHÁ – CHOVÁNÍ TÁBORNÍKŮ

Čl. 3

 1. Chování táborníků odpovídá všem právním a mravním pravidlům. Sprostá mluva táborníků je také prohřeškem proti tomuto řádu.
 2. Táborník jedná a chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních.
 3. Zakazuje se fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora – především mladším a slabším.
 4. Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
 5. Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího, nenese pořadatel tábora odpovědnost.
 6. Je zakázané mít v chatce alkohol, cigarety, včetně elektronických, drogy, útočné nože a jiné zbraně, střelivo (včetně paintballových a airsoftových kuliček), pyrotechnika, časopisy a jiné předměty s erotickou tematikou a dále též notebooky, tablety a jiné elektronické přístroje.
 7. Táborníkům je zakázáno mít u sebe (nebo v chatce) zápalky, anebo zapalovač. K činnostem, ke kterým je použití zápalek či zapalovače nezbytné, je vydá vedoucí, kterému budou po použití vráceny.

Čl. 4

 1. Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej k jeho danému účelu.
 2. Poškození, nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.
 3. Táborníkům se zakazuje jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení tábora.
 4. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce nahradit.
 5. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že jeho dítě může dobrovolně uhradit malou škodu (do cca 200 CZK), kterou způsobilo, ze svého kapesného.

Čl. 5

 1. Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.
 2. Táborník je povinen udržovat pořádek a čistotu v chatkách, v prostoru celého tábořiště i jeho okolí.
 3. Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených i s ohledem na jejich třídění.

   

ČÁST TŘETÍ – TÁBOROVÁ ČINNOST

Čl. 6

 1. Táborník je povinen dodržovat denní režim vyvěšený na táborové nástěnce.
 2. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
 3. Přísně se zakazuje svévolné maření táborových činností, které by mělo za následek vlastní zvýhodnění, anebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiných táborníků.
 4. Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí vedoucího oddělen od příslušné skupiny.
 5. Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborník etickými principy, aby nedělal ostudu sobě, svým rodičům, ostatním táborníkům, ani pořadateli tábora.
 6. Táborník je povinnen respektovat a ctít noční klid, vyjma noční hry pod dozorem vedoucího.

Čl. 7

1. Táborníkům se nedoporučuje brát s sebou na tábor mobilní telefon.

 

ČÁST ČTVRTÁ – STRAVOVÁNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ

Čl. 8 – Stravování

 1. Pokud má táborník s sebou potraviny, které vyžadují uchovávání v chladu a suchu, je z hygienických důvodů povinen je po domluvě s vedoucím uskladnit v prostorách hlavní budovy k tomu určených.
 2. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené nápoje, které jsou táborníkům neustále a kdykoliv přístupné.
 3. Podle pokynů vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je táborníkovi zakázáno konzumovat vybrané potraviny (př. majonéza, kupované nebalené potraviny apod.), zejména při výletech.
 4. Nevnášet do areálu tábora zbraně, ostré předměty (nože, nůžky), výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku, alkohol, psychotropní či toxické látky, léky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví ostatních osob nebo zvířat.

Čl. 9 – Péče o zdraví

 1. Přísně se táborníkům zakazuje požívání alkoholických nápojů, kouření a experimentování s jakýmikoliv dalšími omamnými látkami.
 2. Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoliv zranění nebo onemocnění je povinen toto ihned nahlásit vedoucímu nebo přímo táborovému zdravotníkovi.
 3. V případě závažnějšího onemocnění bude táborníkovi po domluvě hlavního vedoucího s lékařem bez náhrady ukončen pobyt (zákonný zástupce táborníka může uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu 
  tj. 150 CZK / den, a to jen v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 300 CZK).
 4. Táborník dodržuje základní hygienické návyky (včetně mytí rukou, vlasů, čištění zubů, oddělování čistého a špinavého prádla apod.) a pravidla. Využívá WC ke svému účelu, a to i v noci (vykonávání potřeby jinde, než místa k tomu určená, je přísně zakázáno).
 5. Zákonní zástupci, tedy objednatelé jsou povinni táborníkovi zajistit odpovídající vybavení, které mu umožní spokojeně, pohodlně, naplno a ve zdraví strávit pobyt po celou dobu jeho trvání a za každého počasí tj. vhodnou a pohodlnou obuv, dostatečné množství vhodného oblečení a prádla, pláštěnku, láhev na pití aj. (podrobněji viz seznam věcí, zasílaný objednatelům).

 

ČÁST PÁTÁ – MINI ZOO

Čl.10

 1. Ke krmení a pohybu mezi zvířátky je potřeba souhlasu vedoucího, který děti nejprve poučí o tom, jak s daným druhem zvířátka zacházet a jak se k němu chovat.
 2. Nekrmit zvířata jinou, než k tomu určenou potravou.
 3. Nevhazovat žádné předměty do jejich ohrad či výběhů.
 4. Táborník je povinnen se chovat zvířatům, tak abych nedocházelo k jejich ohrožování na životě, či jejich etické a zdravotní újmě. Pokud pořadatel uzná, že táborník se nechová dle platných a etický, morálních zásad ke zvířatům a proto by mohlo docházet k jejich ohrožování na zdraví, může být táborník okamžitě vykázán do chatky a jeho turnus okamžitě ukončen. Objednatel poté neprodleně zajistí jeho odvoz z tábora.

   

ČÁST ŠESTÁ – OSTATNÍ PRAVIDLA

Čl. 11 – Návštěvy

Návštěvy na táboře nejsou z výchovných a zdravotních důvodů povoleny (výjimka je možná pouze s výslovným souhlasem hlavního vedoucího).

Čl. 12 – Porušení táborového řádu

Hrubé porušení táborového řádu, nebo opakované porušování táborového řádu může vést až k vyloučení táborníka hlavním vedoucím z tábora, bez náhrady za zbývající pobyt (objednatel může uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu tj. 150 CZK / den, a to jen v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit
300 CZK. V takovém případě je objednatel po dohodě s hlavním vedoucím povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.

Čl. 13 – Předčasné ukončení pobytu

Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným zástupcem táborníka ukončit bez náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém a to pouze s hlavním vedoucím tábora a vždy na vlastní náklady.

Čl. 14 – Účinnost

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. února 2018.